Reklamace

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ:

email : reklamacie@vasmobil.sk


Záruka a servis

 1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných výrobků, které kupující obdrží při koupi zboží.
 2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují vždy u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamovat je možné pouze zboží u prodávajícího zakoupen a zaplacen. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, s informacemi potřebnými k posouzení reklamace:
  1. datum dodání nebo převzetí zboží u prodávajícího
  2. kopii faktury o koupi zboží u prodávajícího
  3. reklamované množství
  4. pro rychlejší a snadnější vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit reklamační formulář
 3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením zboží, provozováním v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží nebo pokud byl převeden zásah do zboží jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
 4. V případě uplatňování reklamace se kupujícímu doporučuje telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný zboží vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí kupujícímu další postup při vyřizování reklamace. Kupující není oprávněn reklamovanou vadu odstraňovat sám. V případě, že tak učiní, ztrácí nárok na úhradu všech nákladů s tímto spojených.
 5. Pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží v sídle prodávajícího. Doba uplatnění práva z odpovědnosti za vady na zboží, t. j. ode dne dodání reklamovaného zboží prodávajícímu až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající písemně oznámí kupujícímu vyřízení reklamace, zároveň je oprávněn tak učinit telefonicky nebo emailem. Prodávající vydá kupujícímu Reklamační protokol s uvedením, kdy právo uplatnil, s informací o provedení opravy a době jejího trvání. Kupující je povinen převzít reklamované zboží nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení o uzavření reklamace. V případě pokud tak neučiní, má prodávající právo účtovat poplatek za skladování jeho zboží ve výši 100 Kč za den skladování.
 6. Prodávané zboží musí být využíván pouze k účelu, k jakému je určen.
 7. Email na zadávání reklamací: reklamacie@vasmobil.sk

Provozovatel e-shopu

Cinema, s.r.o.
Nádražní 100, 739 91 Jablunkov
+420 607 340 469
info@vas-mobil.cz
Po-Pi: 09:00 - 16:30
  So zavřeno
ICQ 385655986
Facebook

Lajkuj na facebooku