Obchodní podmínky internetového obchodu vas-mobil.cz


Cinema,s.r.o.
Makovického 8,
01001 Žilina
Slovensko

Fakturační údaje

Kontaktní údaje

IČO: 36420786 Kontaktní osoba: Michal Minárik
DIČ: 2021853647 Email: info@vasmobil.sk
IČ DPH: SK2021853647 Telefón:
Bankové spojení: 0422993268/0900   00421 911 967 754
IBAN: SK6309000000000422993268   00420 607 340 469
SWIFT: GIBASKBX    
Zápis: ORSR Žilina, vl. č.: 15174/L    

Nakupování zboží v internetovém obchodě prodávajícího mohou uskutečnit právnické a fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel:
 


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

Nakupování zboží v internetovém obchodě prodávajícího mohou uskutečnit právnické a fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel:

 1. Obecná ustanovení
  1. Kontaktní údaje prodávajícího:

   Kontaktnní osoba:

   Michal Minárik

   Email:

   info@vas-mobil.cz

   Telefón:

   00421 911 967 754, 00420 607 340 469

  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Cinema, s.r.o. se sídlem Makovického 8, 010 01 Žilina, IČ: 36420786, DIČ: 2021853647, zapsaná v ORSR Žilina, vl. č .: 15174 / L (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.vas-mobil.cz.
  3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
  4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
  5. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
  6. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
  7. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na kterékoli internetové stránce prodávajícího včetně ceny po dobu 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.
 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
  1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").
  2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.
  3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.
  4. V případě, že kupující v objednávce uvede jako údaj o místě, kde být zboží dodáno "osobní převzetí", považuje se to žádost o rezervaci vybraného zboží v určeném odběrném místě. Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje rezervaci vybraného zboží pro kupujícího v určeném odběrném místě. Rezervace zaniká, pokud si kupující zboží nepřevezme (neuzavře kupní smlouvu) v odběrném místě nejpozději do 3. dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.
  5. V případě objednávky, při které má být zboží osobně převzato kupujícím v odběrném místě, prodávající před převzetím zboží splní informační povinnosti vůči kupujícímu a umožní kupujícímu prohlédnutí zboží. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách momentem převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající je povinen:
   1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
   2. zajistit, aby dodané zboží splnil platné právní předpisy ČR,
   3. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo i elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
  2. Prodávající právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 4. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen:
   1. převzít zakoupené nebo objednané zboží, a) Při stornování objednávky již po odeslání zboží nebo při bezdůvodném nepřevzetí objednaného zboží od kurýrní společnosti nebo České pošty a také při udání nesprávné adresy a telefonního čísla, pokud nebylo možné z toho důvodu doručit objednané zboží, prodávající právo na náhradu způsobené škody a to: cenu přepravy ke kupujícímu a spát ke prodávajícímu: náklady spojené s vymáháním této škody způsobené kupujícím (právní služby a soudní poplatky) tak ušlý zisk.
   2. V případě, že si zboží nepřevezme kupující z důvodu vyšší moci (zranění, nehoda) a odůvodní to prodávajícímu budou účtovány pouze skutečné náklady na přepravu. Pokud tyto v dohodnutém termínu uhradí, nebudou mu účtovány žádné jiné poplatky.
   3. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.
    Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl
   4. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
   5. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
    Kupující právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.
 5. Dodací podmínky
  1. Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
  2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů ode dne akceptace objednávky kupujícího prodávajícím.
  3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
  4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
  5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
  6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 2 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
  7. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
  8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
  9. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, dodací list, záruční list, Formulář na odstoupení od smlouvy, Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, odkaz na manuál k mobilnímu přístroji. Při osobním odběru budou tyto doklady předány zákazníkovi spolu se zbožím.
  10. Při objednávce nad 12000 Kč poštovné neplatíte. V případě, že je Vaše objednávka pod 12000 Kč, je poplatek za přepravu následující.

   Cena při dobírce - DPD kurýr - 135 Kč
   Cena při dobierke- Pošta - 160

   Při bankovním převodu je cena přepravního
   Cena při bankovním prevode- DPD kurýr - 90
   Cena při bankovním prevode- Pošta - 110 Kč


   V případě, že se rozhodnete zaplatit zboží bankovním převodem, platba musí být nejprve připsána na náš účet, následně zasíláme Vámi objednané zboží. Zboží je po expedici ze skladu doručeno do 2 pracovních dnů.
  11. K ceně zboží účtujeme poplatek za přepravu (tzn. Poštovné, případný poplatek za dobírku a náklady spojené s odesláním zásilky).
   Dodací lhůta podle přepravce:

   v     Česká pošta: https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
   v     DPD: https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/
 6. Kupní cena
  1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží , dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu slovenské koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
  3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
  4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
  5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.
  6. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak .
  7. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
  8. Náklady spojené s montáží a donáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
 7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.
 8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
  1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 12 měsíců a tyto reklamační podmínky pro něj neplatí. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
  2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád.
  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
  4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
  5. Kupující právo uplatnit si v prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
  6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží.
  7. Během záruční doby zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího a dokladem o zaplacení.
  8. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona např. tak, že vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Vzor formuláře vyhotoví prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je oprávněn ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
   1. doručení uplatnění reklamace vady zboží (např. vyplněného vzoru formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího) prodávajícímu,
   2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu
   3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.
    Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
   4. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
   5. provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení
   6. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo do servisního střediska).
  9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.
  10. V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.
  11. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
  12. Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona.
  13. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu zboží za nové zboží.
   Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
   Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
  14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
  15. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
   1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
   2. uplynutím záruční doby zboží,
   3. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
   4. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
   5. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   6. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
   7. poškozením zboží neodvratitelný a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
   8. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   9. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
   10. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
  16. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
   1. předáním opraveného zboží,
   2. výměnou zboží,
   3. vrácením kupní ceny zboží,
   4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
   5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
   6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
  17. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  18. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
  19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
  20. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
  21. Veškeré záruční opravy jsou bezplatné.
  22. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
   1. prodávající zajistí odstranění vady, nebo
   2. prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
  23. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
   1. výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
   2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
  24. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.
  25. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
  26. Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.
  27. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8 těchto všeobecných obchodním podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž vadu uplatňovat reklamaci opakovaně.
  28. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.
  29. O výsledku reklamačního řízení informuje kupujícího telefonicky prodávající resp. servisní středisko, pokud bylo reklamované zboží zaslané kupujícím přímo do autorizovaného servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující je zároveň seznámen o způsobu převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu.
  30. Reklamační lhůta začíná běžet dnem doručení zboží.
  31. Vyřízení reklamace
   Mobilní telefon si můžete převzít osobně na kamenné prodejně, nebo Vám může být mobilní telefon zaslán. V případě, že je Vám reklamace zasílána, zásilka obsahuje:
   1. mobilní telefon a příslušenství, které jste nám zaslali
   2. protokol o vyřízení reklamace, ve kterém je určeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena, v případě, že reklamujete zboží během prvních 12 měsíců od zakoupení, je součástí i protokol z autorizovaného servisu, v případě, že reklamujete zboží po 12 měsících od zakoupení, je v reklamačním protokolu uvedeno místo, kde je možné provést odborné posouzení
  32. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk), nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 9. Osobní údaje a jejich ochrana
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
  2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.
  3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
  4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně: a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 zákona g) právo na přenositelnost osobních údajů h) právo podat podnět na dohlížitel ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů
  5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
  6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
  7. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
  8. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
  9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
  10. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.
 10. Odstoupení od kupní smlouvy (Storno objednávky)
  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
  2. Kupujícímu, který je spotřebitelem, vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží . Kupující právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:
   1. výrobky objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, nebo pokud se
   2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se
   3. zboží dodává opakovaně po omezenou dobu, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
  3. Kupující může v prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího a to Cinema s.r.o., Makovického 8, 01001 Žilina. (Zobraziť formulár na odstoupení od smlouvy.)
  4. Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů, adresa spotřebitele / spotřebitelů, podpis spotřebitele / spotřebitelů, způsob, jakým prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a to zasláním nebo přinesením na adresu Cinema s.r.o., Makovického 8, 010 01 Žilina do 14 dnů ode dne odstoupení. Doporučujeme zboží posílat. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
  5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
  6. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
  7. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží nebo se bude postupovat ve smyslu bodu 6.7. těchto všeobecných obchodních podmínek zasláním dárkového certifikátu na adresu kupujícího. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
  8. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu veškeré platby podle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
  9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota dotčeného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. právajúci právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží avšak po dohodě se spotřebitelem. Jinak si prodávající bude uplatňovat své právo soudní cestou.
  10. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod.
  11. Při odstoupení od smlouvy, kupující nese veškeré přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50, -do 4100, - .
  12. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je
   a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
   b) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.
 11. věrečná ustanovení
  1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
  2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.
  3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.
  4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.
  5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
  6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
  7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl.

                                                                                                               

                                                                                                        V Žiline, dňa 18.04.2016

PDF dokumenty ke stažení:

Provozovatel e-shopu

Cinema, s.r.o.
Nádražní 100, 739 91 Jablunkov
+420 607 340 469
info@vas-mobil.cz
Po-Pi: 09:00 - 16:30
  So zavřeno
ICQ 385655986
Facebook

Lajkuj na facebooku